Stanovy občanského sdružení Golf Club Doksy

I.Úvodní ustanovení

Golf Club Doksy (dále jen klub) je dobrovolným občanským sdružením sdružující své členy k provozování především sportovní a společenské činnosti a k zastupování zájmů členů klubu. Klub je sdružením občanů podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Název klubu je:
Golf Club Doksy (GCD)
Sídlem klubu je: Komenského 176, Doksy, PSČ 472 01

II. Cíle klubu

Hlavním cílem klubu je sdružování osob za účelem provozování golfové hry a dalších sportovních a společenských aktivit. Klub zejména:

 • vytváří podmínky pro rozvoj a propagaci golfového sportu
 • zajišťuje sportovní činnost svých členů
 • zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům

provádí organizační činnost související s naplňováním hlavních cílů klubu provádí výstavbu a údržbu objektů pro potřeby své činnosti a svých členů. Při své činnosti klub respektuje obecně platné právní předpisy, morální a etické zásady.

III.Členství

Členem klubu se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, ztotožňuje se s jeho cíli a chce se podílet na jejich naplňování. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor klubu. Podkladem pro toto rozhodnutí je písemná přihláška žadatele. Dokladem o členství je platný členský průkaz. Řádní členové mají právo:

 • účastnit se valné hromady
 • účastnit se sportovních a společenských akcí klubu při splnění podmínek stanovených pro účast
 • využívat golfové a klubové zázemí
 • volit a být volen
 • předkládat orgánům klubu své návrhy a připomínky k činnosti klubu
 • požadovat od orgánů klubu informace o činnosti klubu
 • reprezentovat klub

Všichni členové klubu mají povinnost:

 • svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu klubu, nepoškozovat klub ani jeho členy, dodržovat zásady sportovní etiky
 • řídit se stanovami klubu, řídit se předpisy a rozhodnutími klubu a jeho orgánů
 • oznamovat klubu změny týkající se členství (změna adresy, příp. další)
 • podle svých možností se podílet na činnosti klubu
 • Členství zaniká:
 • vystoupením, na základě oznámení člena
 • dohodou klubu a člena klubu
 • úmrtím člena
 • zánikem právnické osoby
 • vyloučením - pokud člen více než rok neplní své členské povinnosti, nebo hrubě poruší členské povinnosti, může výkonný výbor klubu ukončit jeho členství
 • zánikem klubu

Členství v klubu může být výkonným výborem pozastaveno, pokud člen nesplní v termínu členské povinnosti. Pozastavení bude zrušeno napravením nesplněných závazků člena.

IV. klubové orgány

Klubovými orgány jsou:

 • valná hromada
 • výkonný výbor
 • prezident
 • revizní komise

Členové orgánů klubu musí být zároveň řádnými členy klubu. V případě právnické osoby může být do orgánů klubu volen pouze statutární zástupce.

V. Valná hromada

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Je tvořena všemi členy klubu. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát v roce výkonný výbor. Valná hromada musí být rovněž svolána, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů klubu. Valná hromada klubu rozhoduje svým usnesením:

 • o zániku klubu
 • o změnách stanov klubu
 • schvaluje výroční zprávu a zprávu o činnosti a hospodaření klubu za předešlé období
 • schvaluje plán hospodaření a rozpočet klubu na příští období
 • volí a odvolává výkonný výbor a revizní komisi
 • schvaluje hlavní směry činnosti klubu

Usnesení valné hromady je platné při souhlasu nejméně nadpoloviční většiny přítomných členů klubu. O změně stanov a o zániku klubu rozhoduje valná hromada klubu dvoutřetinovou většinou přítomných členů klubu. Každý řádný člen má jeden hlas, každá právnická osoba má rovněž jeden hlas.

VI. Výkonný výbor

Řídícím orgánem klubu je výkonný výbor volený valnou hromadou. Výbor má 5 členů, jejichž funkční období je 5 let a opětovná volba či nominace je možná. Výkonný výbor volí ze svého středu prezidenta klubu. Jednání výboru svolává prezident klubu.

Výkonný výbor:

 • stanovuje vnitřní směrnice a řády klubu
 • řídí činnost klubu a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou určeny do kompetence valné hromady
 • odpovídá za spravování majetku klubu, hospodaření s ním a jeho řádnou evidenci
 • rozhoduje o přijímání nových členů do klubu a zároveň rozhoduje o jejich vyloučení
 • může udělit čestné členství v klubu
 • řídí se stanovami a ustanoveními valné hromady, postupuje podle schválených směrnic a řádů, rozpočtu
 • je oprávněn jmenovat podle potřeby další pracovníky klubu a uzavírat s nimi pracovní smlouvy

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta klubu. Pokud klesne počet členů výkonného výboru pod počet stanovený stanovami klubu, je výkonný výbor oprávněn doplnit chybějící členy kooptací z řad členů klubu. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

VII. Prezident klubu

Prezident klubu je volen výkonným výborem a zároveň je jeho členem. Prezident klubu reprezentuje klub a jedná jeho jménem. Při jednáních se řídí stanovami klubu, rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru. Je oprávněn k podepisování listin, týkajících se klubu. Prezident klubu vystupuje jako statutární zástupce klubu. V případě prezidentovi nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený člen výkonného výboru klubu.

VIII. Revizní komise

Revizní komise klubu je revizním orgánem odpovědným výhradně valné hromadě klubu. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou klubu. Volební období komise je 5 let. Revizní komise klubu má právo provádět kontroly právních, finančních, účetních a jiných agend všech orgánů klubu. Tuto kontrolu je povinna provést minimálně jednou ročně. Se závěry kontrol je povinna seznámit výkonný výbor a valnou hromadu klubu. Pokud klesne počet členů revizní komise pod počet stanovený stanovami klubu, je revizní komise oprávněna doplnit chybějící členy kooptací z řad členů klubu. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

IX. Majetek a hospodaření klubu

Klub může svým jménem nabývat majetková a jiná práva a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Majetek klubu je tvořen nemovitými a movitými věcmi a jinými majetkovými právy.
Majetek klubu tvoří:

 • příjmy z členských poplatků
 • příjmy ze sportovní činnosti
 • jiné příjmy

Účetním rokem je kalendářní rok. Klub hospodaří jako občanské sdružení se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Jménem klubu jedná prezident klubu nebo jím pověřený člen výkonného výboru.

X. Zánik klubu

O zániku klubu rozhoduje valná hromada klubu. Valná hromada určí likvidátora klubu, jehož povinností je vypořádat závazky klubu. Po vypořádání všech závazků klubu se zbývající majetek klubu rozdělí mezi členy klubu podle rozhodnutí valné hromady.

XI. Ustanovení závěrečná a přechodná

Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem dne 20. 6. 2009 a nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy mohou být měněny výhradně usnesením valné hromady klubu.